MønsterBryder Akademiet

– Et specialiseret tilbud for udsatte unge og voksne

MønsterBryder akademiet (MBA) tilbyder et fokuseret og specialiseret tilbud til unge og voksne med psykiske udfordringer, misbrugsproblematikker og/eller kriminel adfærd, der som følge heraf ikke er på en konstruktiv livsvej – hverken for den enkelte eller samfundet.

Forløbet består af en afklaring af den enkeltes situation og en målrettet hjælp til at komme på rette spor i livet. I forbindelse med forløbet foretages bl.a. en realistisk vurdering af muligheden for beskæftigelse via et ordinært arbejde eller uddannelse.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er unge og voksne med psykiske udfordringer, misbrugsproblematikker og/eller kriminel adfærd og historik.

Målgruppen vil i mange tilfælde have haft en barndom uden fornøden omsorg, støtte til identitetsdannelse, afbrudte skoleforløb etc. Nogle kan i en tidlig alder have lært, at man kan skabe voksen opmærksomhed ved at blive frygtet og foragtet af omgivelserne. Hos MBA arbejdes der intenst med nærvær, tillid, omsorg og respekt, idet der netop er tale om en gruppe mennesker for hvem disse forhold ofte ikke har været almindelige eller gængse – hverken i eller udenfor hjemmet.

En del af de unge har erfaringsmæssigt haft dårlige erfaringer med det offentlige system, f.eks. Kriminalforsorgen, familieafdeling, jobcenter eller socialforvaltning. Der er ofte massiv modstand mod og manglende tillid og forventning til offentlige myndigheder. Hos MBA sætter vi en ære i at gøre denne fordom til skamme ved at arbejde målrettet for at virke til gavn for den enkelte og samfund gennem opbygning af tillid og gensidig respekt.

Hvad tilbyder vi i forløbet?

Første del af forløbet fokuserer på relationer, afvikling af praktiske udfordringer samt en afklaring af den enkeltes motivation for forandring. Dernæst arbejdes dybdegående med en afklaring af den enkeltes funktionsniveau og deraf følgende muligheder. I forbindelse med forløbet er der mulighed for deltagelse i gruppeseancer med under ledelse af Rolf Eggert, hvor der under styrede og guidede forhold er mulighed for erfarings- og vidensdeling og uformel socialisering. Derudover kobles der altid en konsulent på til det individuelle arbejde med den enkelte borger.

Vores mål er at hjælpe den enkelte til at minimere de forhindringer, der står i vejen for at kunne leve et for dem, tilfredsstillende og meningsfyldt liv med uddannelse eller job og meningsfulde relationer. I erkendelsen af at tillid må opbygges over tid –især hvor den tidligere har været brudt –optræder vi i forløbets trin 1 som støttepersoner ved afvikling af praktiske udfordringer og forhindringer hos den enkelte. I den første del af forløbet vil det også derigennem blive tydeliggjort, om borgeren er klar til at indgå i et samarbejde med konsulenten, således at opbygningen af en dybere relation kan påbegyndes. Overordnet tilstræbes et forløb som er håndgribeligt, håndterbart og ikke mindst meningsgivende for borgeren. Dette gør vi ved at arbejde ud fra 4 trin:

Forløbets 4 trin

Trin 1.

Her vurderes det, om borgeren er motiveret, og hvorvidt det er realistisk at løse de praktiske udfordringer, der måtte være. Der arbejdes individuelt og afklarende med den enkelte. Det overordnede formål med dette trin er relationsdannelsen til borgeren samt at få kendskab til de udfordringer, borgeren har.

I dette trin arbejdes der med:

 • Afklaring af økonomiske forhold, boligforhold, erhvervserfaring, E-boks, CV, SKAT, Struktur, helbred osv.

Generelt vil vi have så meget kendskab til de udfordringer som borgeren har.

Trin 2.

I dette trin arbejdes der med:

 • Afdækning af sociale udfordringer (familie, netværk, kriminalitet, misbrug) • Helbredsmæssig afklaring, både fysisk og psykisk. Kontakt til egen læge.
 • Evt. påbegyndelse af behandling.
 • Motiverende samtaler ift. fremtidsønsker.
 • Samtaler om betydningen af fremtoning og valg af kommunikationsformer, konflikthåndtering samt træning og drøftelse af adfærd til imødegåelse af ønsket adfærd. 

Såfremt borgeren har kapacitet, ønske og motivation for at påbegynde uddannelse – arbejde – praktik eller lignende udarbejdes der en realistisk plan for dette.

Er der tale om en særlig kompleks problemstilling for den enkelte, tages der kontakt til sagsbehandler for fastlæggelse den videre plan.

Trin 3.

Der arbejdes videre med tiltag kendt fra trin 2.

Derudover arbejdes der med:

 • Ordinært arbejde.
 • Lønnede timer.
 • Uddannelse.
 • Virksomhedspraktik.
 • Løntilskud

Trin 4.

Ved opstart af uddannelsesforløb, ordinært arbejde, praktik, løntilskud eller lignende, tilrettelægges forløbet mhp. fastholdelse.

Ofte har unge og voksne udsatte behov for støtte i overgangen til selvforsørgelse.

Hvorfor vælge MBA?

Vores værdisæt tager udgangspunkt i følgende:

 • Vi tilstræber at møde alle mennesker uden fordomme og i øjenhøjde, fordi vi tror på, at netop dette er nøglen til at forstå den enkeltes færden i denne verden og motivere til blivende forandring.
 • Med åbent hjerte og sind vil vi i alle tilfælde vedholdende møde den enkelte der, hvor de er lige nu i deres liv.
 • For at hjælpe dem videre på bedste vis, må vi kunne formidle, at vi forstår deres livssituation.
 • Med en kombination af fysisk og psykisk hjælp og støtte, guider vi den enkelte til at overskue og forstå de problemer, den enkelte har.
 • Vi tilstræber, at den enkelte opnår et liv i balance, hvor mængden af opgaver og udfordringer matcher den enkeltes evnen til at håndtere disse.

Hvem er vi?

MBA-forløbet tager sit udgangspunkt i levet liv og erfaringer og er dermed baseret på vores egne erfaringer fra begge sider af skrivebordet.

Manden bag projektet er Rolf Eggert, der selv har oplevet følelsen af ensomhed, håbløshed, lavt selvværd, mangel på tilhørsforhold og mærket, hvad det kan gøre ved et menneske og et menneskes livbane. Han kender til den rodløshed, der følger med i en søgen efter fodfæste, og han ved hvor galt det kan gå, hvis ikke den rigtige hjælp er tilgængelig. I sit mangeårige virke som pædagog, mentor og terapeut, har erfaringerne fra egen barndom og ungdom været en bærende motivationen for at hjælpe andre unge og voksne i lignende livssituationer.

Rolf har via sit forfatterskab, foredragsvirksomhed, samarbejde med offentlige såvel som private aktører på social og kriminalitetsforebyggelsesområdet mv., delt ud af sine erfaringer og givet nyt perspektiv på den måde man bør tilgå den persongruppe, som MBAforløbet er målrettet.

MønsterBryder Akademiet har skabt et forløb til unge og voksne udsatte mennesker, der indeholder alt det, vi mener der skal til, hvis man skal gennemføre et reelt mønsterbud.